Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome, and Myofascial Pain